top of page

Excellent Center >> ด้านมะเร็ง

กิ่งเกศ อักษรวงศ์ ท.บ.,ว.ท.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หน่วยศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ตะวัน ชัยภูวนารถ พบ.,วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สมพร สหจารุพัฒน์ , วรรณี ศักดิ์เกิด, วนิดา นรสิงห์, วิมลมาส เชาวลิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ภญ.กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต   กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

bottom of page