top of page
การจัดการความรู้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

บทบาทหน้าที่

๑.กำหนดกรอบการดำเนินงานจัดการความรู้ในโรงพยาบาล

๒.ดำเนินการ/อำนวย/กระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง

๓.ส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดการความรู้

๔.ประสานกับระบบหรือทีมอื่น ๆ ในโรงพยาบาลในการจัดการความรู้

๕.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสารสนเทศในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทุก ๓ เดือน

แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๓ ทีมได้แก่

๑. คณะทำงานจัดหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่

๑.๑.ดำเนินการสรรหาองค์ความรู้ที่สำคัญของโรงพยาบาล

๑.๒.ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.๓.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานการจัดเก็บข้อมูล

บทบาทหน้าที่

๒.๑.การคัดกรององค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาล

๒.๒.การจัดการให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

๒.๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บทบาทหน้าที่

๓.๑.การเก็บข้อมูลในคลังความรู้ของโรงพยาบาล

๓.๒.การดำเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๓.๓.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 
   คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๑.  พญ.สุภิยา              โออุไร                  ประธาน

๒.  พญ.รัชนีกร            สงนุ้ย                    รองประธาน

๓.  นพ.เอกชัย             ศิริพานิช               รองประธาน

๔.  ทพญ.กิ่งเกศ          อักษรวงศ์             รองประธาน

๕. พญ.ดลพร               กำลังเกื้อ              กรรมการ

๖. พญ.ตรีวรรณ            ศรีนวนจันทร์         กรรมการ

๗. นพ.กัมปนาท           พรยศไกร             กรรมการ

๘.  นางสาวธารทิพย์     วิเศษธาร              กรรมการ

๙.  นางสงวนศรี             พันธ์พานิช           กรรมการ

๑๐. นางจารึก                ธานีรัตน์               กรรมการ

๑๑. นางบุปผา               ศักดิ์ธานี              กรรมการ

๑๒. นางอุไรวรรณ         พรหมศร               กรรมการ

๑๓ นางสาวชะอุ่ม          ศักดิ์พรหม           กรรมการ

๑๔. นางสมจิตร์             ยอดระบำ             กรรมการ

๑๕. นางบุญนำ              พัฒนแก้ว            กรรมการ

๑๖. นางสุจิตรา              ชดช้อย               กรรมการ

๑๗. นางสาววงรัตน์       ใสสุข                   กรรมการ

๑๘. นางประจวบ            ประวัติ                 กรรมการ

๑๙.นางสาวอุราภรณ์      เชยกาญจน์         กรรมการ

๒๐. ภญ.วรุณกาญจน์     ทุ่งสว่าง              กรรมการ

๒๑. ภญ.กัลยาภรณ์        รัตนไพจิต           กรรมการ

๒๒. นางวิยะดา              คงเพชร               กรรมการ

๒๓. นางเรณู                 ชูโชติ                   กรรมการ

๒๔. นายปรีชา               แก่นอินทร์            กรรมการ

๒๕. นายนิวัช                 ศรีวิไลวัชร์           กรรมการ

๒๖. นางอังคณา             ภักดีกิจ               กรรมการ

๒๗. นางสาวพลอยกนก   จุลนวล              กรรมการ

๒๘. นางสาวธนิษฐา     แสงแพร้ว             กรรมการ

๒๙. นางสุนิตย์             อาชาฤทธิ์             กรรมการและเลขานุการ

๓๐. นางไพจิตต์           มัทยาท                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๑. นางนาตยา           วิบูลย์ลักษณากุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๒. นางศิริมา             มณีโรจน์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๓. นางวาสนา            มากไหม               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

bottom of page