Excellent Center >> ด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยการส่องกล้อง

แพทย์หญิงรสธรรม สุนทรวัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช